FELJTON: VREME SUTRA (8)

Standardna atmosfera

U atmosferi se vrši stalna neperiodična smena toplog i hladnog vremena, a kao re­zultat toga temperatura, vlažnost i pritisak vazduha  menjaju se u širokim grani­cama

Piše Jakov Lovrić

U atmosferi se vrši stalna neperiodična smena toplog i hladnog vremena, a kao re­zultat toga temperatura, vlažnost i pritisak vazduha  menjaju se u širokim grani­cama.

U umerenim širina­ma temperatura vazduha, u prizemlju, menja se u grani­cama od oko -40°C do +40°C, pritisak vazduha od oko 940 do oko 1.050 miliba­ra, vlažnost vazduha od oko 20 do 30 do 100 odsto i vetar od tišine do gotovo orkanske jačine.

Atmosferu koju karakte­rišu srednje vrednosti me­teoroloških elemenata nazivamo STANDARDNA AT­MOSFERA ili MEĐUNA­RODNA STANDARDNA ATMOSFERA. Ovu atmos­feru reprezentuju srednje vrednosti pritiska, temperature i gustine vazduha za svaki nivo, počev od površi­ne mora da 30.000 metara.

Uslovi standarne atmo­sfere na morskom nivou su: pritisak 1.013 milibara, temperatura vazduha 15°C, gustina vazduha 1,225 ki­lograma po kubnom metru i tiho. Sa visinom vrednosti standardne atmosfere me­njaju se, po određenim zakonima, temperatura vazdu­ha linearno, a pritisak i gus­tina vazduha eksponenci­jalno.

Međunarodna standardna atmosfera služi da se, na osnovu merenja stvarne raspodele temperature, pri­tiska i gustine vazduha sa vi­sinom, svakodnevno odre­đuju odstupanja njihovih veličina od standardnih us­lova. Ova odstupanja se re­dovno koriste za određiva­nje stvarnih performansi vazduhoplova, balističkih raketa, artiljerijskih zrna i drugog.

(U nastavku: Oblaci i padavine)

......

Natura Online (23.8.2009)