LOVAČKO ORUŽJE

Kako odabrati ono pravo

lovacko oruzje

Lov je hobi, zabava, druženje... Lov je - više od lova. Zato se njime bave i oni koji imaju materijalnih sredstava i oni čije su mogućnosti skromnije. No, odabrati pravu pušku, pogotovu za početnika, nije lak zadatak. Evo nekoliko saveta...

Piše Žika Antić, novinar i lovac

Mladim lovcima, koji posle jednogodišnjeg pripravničkog staža - lova bez oružja, pravi problem predstavlja - koju vrstu oružja nabaviti i s kojim započeti "lo­vačku karijeru". Neretko, za savet se obrate iskusnim lovci­ma koji im savetuju od "jedno­cevke", preko "pumparice", dvocevke "hamerlesa" i "bok­erice" do "trilinga". Naravno, to su sačmarice koje se koriste za nisku divljač, a sa kojima se najčešće počinje ovaj veoma lepi ali i skupi sport.

S obzirorn na materijalne mogućnosti upravo mladih lovaca, treba težiti najracionalni­jem rešenju, odnosno valja us­kladiti želje i potrebe, nabaviti onu vrstu oružja koja će, za jedan duži period, koristiti, kako se ne bismo izlagali nepotrebnim troškovima.

Svaki savet može čoveka navesti na pogrešan zaključak, pa samim tim i na grešku pri izboru lovačkog oružja. Jer, ukoliko se oprede­limo za bilo koju pušku, mo­žemo rizikovati da pogrešimo i da ona - izneveri naša očekiva­nja. Naime, svaka od njih ima svojih dobrih osobina, ali i mno­go mana. Ni jedna od njih nije univerzalna kakvom bismo je mi želeli. Stoga i ove naše na­pomene treba shvatiti samo uslovno, jer neko može reći - čemu saveti, ukoliko želiš da se baviš tim skupim sportorn - plati. Međutim, nije tako!

Lov je hobi, lov je zabava, lov je druženje... lov je više od lova. Zato se njime bave i oni koji imaju materijalnih sredstava i oni čije su mogućnosti skromnije.

Primerice, oni koji ne vole da nose preko jedan kilogram, lovci slabije fizičke konstitucije, opredeljivaće se, najčešće, za "jednocevke", koje su znatno lakše od "hamerlesa" ili "bok­erice", a daleko lakše od "trilin­ga". Može se nabaviti "dvanaes­tica" ili pak "šesnaestica", što i nije toliko bitno jer se puška sa jednom cevi ne koristi na takmičenjima. Kod lovaca vlada uverenje da mlađi lovci treba da nose "šesnaesticu", jer imaju oštriji vid, dok se oni stariji, opredeljuju za "dvanaesticu" sa kojom se teže može promašiti divljač.

Oni sa dubljim džepom od­mah se mogu opredeliti za dvo­cevku, bilo tipa "hamerles" ili pak "bokericu", s tim što je u tom slučaju važno da li je to "dvanaestica" ili "šesnaestica"; prva je priznata takmičarska puška, dok se druga ne koristi ni na domaćim ni na inostranim takmičenjima. Stoga se lovac može opredeliti prema naho­đenju, mada se u lovačkom prestižu smatra da su "boke­rice" modernije i sa više tehničkih mogućnosti od puša­ka tipa "hamerles". Tu bismo izdvojili veoma kvalitetne češke "bokerice" sa promenljivim ceviina (sačma-sačma i sačma­-karabin), čime se može rešiti problem nabavke oružja za duže vreme, a što istovremeno pruža mogućnost da sa jednom puškom možemo ići u lov na nisku i visoku divljač.

Slične, možda još i veće mogućnosti ima "triling" (dve cevi sačma-sačma i jedna cev karabin), kao i "pumparica" koja se puni sa pet metaka (sačma), ali koja je zabranjena za lov. U stvari, jedino ukoliko se ova puška blokira na dva metka, može se nositi u lovište.

Naravno, kada se reši pitanje "sačmarice" sa kojom se obično počinje, sledi dopunjavanje kolekcije - nabavka raznih kalibara karabina i specijalnih takmičarskih pušaka (za glinene golubove) i druga takmičenja. Tu već ne treba nikakvih save­ta, već opredeljenje diktiraju mogućnosti i želje svakog pojedinca, koji posle određenog vremena mogu već sami da naprave dobar izbor.

I još nešto da ne zaboravimo: Kada nabave oružje, iskusni lovci ga posle svake upotrebe čiste, održavaju i - retko menjaju!

Pravi lovci samo dopunjuju svoje kolekcije, a nikako ne pozajmljuju, bez obzira što lovac ima istu vrstu oružja. Znači, oružje posle nabavke treba redovno održavati i držati ga obezbeđenog, pod ključem, van dometa dečjih radoznalih očiju i dohvata ruku.

Natura broj 6-7 (jul 1996)

Natura Online (22.8.2009)