SVE ŠTO DRUGI NISU SMELI DA OBJAVE O LOVSTVU

Sa oba otvorena oka

Kako se suprotstaviti sve bahatijoj vlasti i kriminalu u našem lovstvu? Sa oba otvorena oka naniša­nite probleme, ali i snagu više od 80.000 članova i sačuvajte ovaj broj Glasa javnosti za one koji se uvek vade na neobaveštenost...

Piše Slavoljub Dragišić

 

Upisom u registar konačno smo "dobili" predsednika i se­kretara LSS, ali izgubili smo mogućnost održavanja Skupšti­ne.

Posle našeg pisanja i sagle­davanja realnosti, postojala je šansa da novom Skupštinom promenimo sistem koji je godi­nama stvaran mimo lovaca i njihovih interesa.

S druge strane, nacrt novog zakona neće doneti boljitak lo­vcima, jer u Srbiji nisu važni članovi zakona, već članovi or­gana koji treba da ih sprovode. U ovom slučaju to će biti agencija resornag ministarstva i komora profesionalnih lovnih radnika, o či­jim kadrovima več dosta znamo.

Da bismo tražili rešenje moramo da im zna­mo planove. "Lova­čkih novina" više neće biti, ali će za­to biltenom LSS poku­šavati da nas i dalje obma­njuju. Računi za benzin do mora i nazad, provodi u Kovilovu, stotinak odela za Upravni od­bor, komisije i slično, sada će lakše biti plaćano (našim no­vcem, naravno).

Koordinisano od penzionisa­nog činovnika o čijim nedelima smo već pisali, i prljavih save­tnika, krenuće se u pritiske na časne lovačke funkcionere. Uz pomoć poznatog, "letećeg inspe­ktora", zabranjivaće se lov i stvarati nezadovoljstvo lova­ca u udruženjima čija rukovod­stva predstavljaju opoziciju do­sadašnjem vođenju (čitaj upro­pašćavanju) srpskog lovstva.

Šta činiti ako se sve ovo ima u vidu, a i činjenica da je lovni inspektor, koji je pokušao da iznudi novac državnom sekre­taru iz istog ministarstva (po­ljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo), ostao na radnom me­stu?

Kako se suprotstaviti sve bahatijoj vlasti i kriminalu?

Jedino realizacijom vaših predloga sa skupova lovaca. Prvo formiranjem inicijativ­nog odbora, potom okupljanjem poslanika lovaca i predstav­nika medija, a onda i dolaskom u Beograd po jednog autobusa sa lovcima iz većine lovač­kih organizacija. Deset hiljada lovaca u uni­formama u centru Beograda će pre­znojiti bahate feudalce u mi­nistarstvima - danas 10.000, a sledeći put 80.000. Tu je i mogu­ćnost osnivanja lova­čke stranke koja bi sigurno prešla cenzus i ušla u repu­blički parlament.

Sa oba otvorena oka naniša­nite probleme, ali i snagu više od 80.000 članova i sačuvajte ovaj broj Glasa za one koji se uvek vade na neobaveštenost.

..........

Glas javnost (9.8.2009) 

Natura Online (11.8.2009)